Algemene voorwaarden Coöperatie Platform Agrotoerisme U.A.
Versie 1.0, datum 15 april 2022


KVK-nummer: 85503649

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Platform Agrotoerisme is nooit partij in de overeenkomst met Partner. Platform Agrotoerisme is dus nooit gehouden en kan niet worden verplicht de door Partner aangeboden producten of diensten te leveren. De samenstelling van de deal kan te allen tijde gewijzigd worden en kennelijke type- of spelfouten zijn voorbehouden.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Platform Agrotoerisme. Op het moment van registratie op de Website, aanvaard je de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden.
2. Van de inhoud van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 2. Definities / werkingssfeer
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Platform Agrotoerisme: de cooperatie uitgesloten van aansprakelijkheid: “Cooperatie Platform Agrotoerisme U.A. ”, gevestigd te (5928 RC) Venlo aan de Villafloraweg 1;
b. Website: de website van Platform Agrotoerisme (www.limburgsmaaktjebeter.nl);
c. Overeenkomst: de Overeenkomst met Platform Agrotoerisme inzake de website van Platform Agrotoerisme (www.limburgsmaaktjebeter.nl);
d. Voucher: de door Platform Agrotoerisme, namens Partner, digitaal aangeboden tegoedbon met daarop vermeld de naam en locatie van Partner, de prijs, de geldigheid en de unieke Vouchercode;
e. Partner: de natuurlijk of rechtspersoon die de op de Voucher vermelde dienst zal verlenen of product zal leveren.
2. De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast(en) de rechtsgeldigheid van de overige niet-nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden, niet aan.
3. Deze algemene voorwaarden zijn door Platform Agrotoerisme gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Limburg en worden, naast digitale terhandstelling, beschikbaar gesteld op de Website, waar je ze kunt printen en downloaden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
4. Platform Agrotoerisme behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor Overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving van die wijziging aan jou. Indien je het niet eens bent met de voorgestelde wijziging, dan kun je dit binnen voornoemde termijn van 14 dagen mededelen aan ons en heb je het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
5. Alle prijzen op de Website zijn inclusief BTW, tenzij letterlijk anders wordt aangegeven.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
Op het moment van het aanvaarden van het aanbod van Platform Agrotoerisme komt de Overeenkomst met Platform Agrotoerisme tot stand.

Artikel 4. Registratie 
1. Je bent gehouden je gegevens die voor de registratie gevraagd worden, naar waarheid in te vullen. Na het invullen van je gegevens, krijg je de mogelijkheid je gegevens te controleren. 
2. Na registratie ontvang je per e-mail van Platform Agrotoerisme je inloggegevens en kun je met deze inloggegevens Vouchers bekijken en kopen.
3. Het gebruik en eventueel misbruik van je inloggegevens, komt voor je eigen rekening en risico. Platform Agrotoerisme mag ervan uitgaan dat handelingen op de Website verricht na registratie en invoering van de inloggegevens, worden verricht door jou.
4. Door registratie ga je er mee akkoord dat je (persoon/adres)gegevens door Platform Agrotoerisme worden opgeslagen en door Platform Agrotoerisme mogen worden gebruikt voor het toezenden van aanbiedingen en nieuws van Platform Agrotoerisme. Je kunt je hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar info@limburgsmaaktjebeter.nl

Artikel 5. Aanbiedingen Partners
1. Platform Agrotoerisme plaatst op de Website aanbiedingen van Partners, welke aanbiedingen je accepteert, door aankoop van een Voucher.
2. Elke aanbieding namens Partner door Platform Agrotoerisme op de Website in welke vorm dan ook gedaan, is steeds in elk opzicht vrijblijvend en in looptijd beperkt, tenzij in de aanbieding voorwaarden en/of termijnen voor aanvaarding zijn genoemd.
3. Er komt een overeenkomst tot stand met een Partner op het moment dat het minimum aantal mensen de Voucher koopt en het verschuldigde bedrag door je is voldaan aan Platform Agrotoerisme. Indien het bedrag niet kan worden afgeschreven van je bankrekening/ creditcard, dan komt er geen overeenkomst met Partner tot stand en ontvang je geen Voucher. Na totstandkoming van de overeenkomst met Partner, ontvang je de Voucher.
4. Platform Agrotoerisme is nooit partij in de overeenkomst met Partner. Platform Agrotoerisme is dus nooit gehouden en kan niet worden verplicht de door Partner aangeboden producten of diensten te leveren. De samenstelling van de deal kan te allen tijde gewijzigd worden en type- of spelfouten zijn voorbehouden.

Artikel 6. Ontbinding overeenkomst Partner
1. Je kunt binnen 14 kalenderdagen de overeenkomst met Partner schriftelijk ontbinden, zonder opgaaf van redenen.
2. De in lid 1 genoemde termijn vangt aan op de dag dat de Voucher door je is ontvangen.
3. In geval van een ontbinding op grond van lid 1 van dit artikel zal het reeds door je betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen worden teruggestort op een door jou aangegeven rekeningnummer of binnen 14 dagen als “Platform Agrotoerisme-saldo” worden teruggezet.

Artikel 7. Voucher verzilveren / Recensies
1. De Voucher kan bij de op de Voucher vermelde Partner verzilverd worden onder de op de Voucher vermelde voorwaarden.
2. Minimaal 24 uur voor de verzilvering van de Voucher dien je, indien de Voucher het verlenen van een dienst betreft en niet anders vermeld is, een reservering te maken bij de Partner onder vermelding van “Platform Agrotoerisme”. Dit zal tevens bij elk aanbod vermeld staan.
3. De Voucher met daarop leesbaar de unieke Vouchercode dien je bij de Partner op je telefoon te laten zien of uit te printen en in te leveren bij Partner. Indien de Vouchercode niet leesbaar is, de Vouchercode niet overeenkomt met de controlelijst of de Voucher niet getoond kan worden, heeft Partner het recht om zijn/haar dienst en/of goed niet te verlenen of onder zich te houden. De uiteindelijke beoordeling over de geldigheid ligt bij Platform Agrotoerisme.
4. De Voucher moet worden verzilverd binnen de op de Voucher vermelde termijn. Indien geen termijn op de Voucher is vermeld, is de Voucher maximaal zes maanden na verzending van de Voucher inwisselbaar.
5. Tenzij anders op de Voucher is aangegeven, kan de Voucher niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen, kan de Voucher slechts één keer worden gebruikt, moet het tegoed in één keer worden gebruikt en worden geen bedragen op de Voucher gerestitueerd.
6. De Voucher geeft je geen recht om de levering/verlening van goederen/diensten door Partner op een bepaald tijdstip te eisen.
7. Als Consument heb je de mogelijkheid op de Website een recensie te schrijven naar aanleiding van het verzilveren van de Voucher.
8. Alle reviews komen binnen bij onze klantenservice en worden opgepakt met het desbetreffende bedrijf. Hierdoor kunnen wij onze kwaliteit waarborgen en heeft jouw review een groot effect. Platform Agrotoerisme heeft het recht slechts een selectie van de door Consumenten gemaakte recensies te plaatsen op de Website. Tevens heeft Platform Agrotoerisme het recht om bij het selecteren van de recensies rekening te houden met algemene fatsoensnormen, hetgeen uitsluitend ter beoordeling is van Platform Agrotoerisme. Aldus erken en accepteer je als Consument dat de recensies die zichtbaar zijn op de website een selectie van de door de Consumenten ingezonden recensies betreft en mogelijk geen volledig beeld geven van de waardering door Consumenten van de Voucher en/of het door de Partner verstrekte product en/of dienst. Aan deze recensies kunnen geen rechte worden ontleend.
Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Je dient de rechten van intellectuele eigendom toekomend aan Platform Agrotoerisme en/of Partner te respecteren.
2. Het is niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Platform Agrotoerisme delen van de Website over te nemen c.q. te kopiëren of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken voor andere dan privédoeleinden.
3. Je vrijwaart Platform Agrotoerisme van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuken op rechten van derden die door de Klant zijn gepleegd met gebruikmaking van het openbare gedeelte van de website, of uit schending van deze voorwaarden.
4. Het is niet toegestaan de (auteursrechtelijk beschermde broncode van de) Website te verveelvoudigen of openbaar te maken of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur van de Website te verwijderen of te wijzigen.
5. Indien Platform Agrotoerisme door middel van technische bescherming de programmatuur van de Website heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.
6. Platform Agrotoerisme behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de Website te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.

Artikel 9. Einde Overeenkomst
1. Je kunt de Overeenkomst om gebruik te maken van de diensten van Platform Agrotoerisme te allen tijde per direct opzeggen zonder opgaaf van reden door een brief of email te sturen aan Platform Agrotoerisme.
2. Na beëindiging van de Overeenkomst, worden je registratie- en inloggegevens door Platform Agrotoerisme gewist c.q. geblokkeerd.
3. Ook Platform Agrotoerisme kan de Overeenkomst met jou per direct schriftelijk beëindigen, indien je vanaf de Website materiaal plaatst of verzendt dat als bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen of profaan kan worden aangemerkt, dan wel anderszins in het maatschappelijke verkeer als onaanvaardbaar wordt aangemerkt.

Artikel 10. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Werkstakingen in het bedrijf van Platform Agrotoerisme worden daaronder begrepen.
2. Mocht de Voucher niet kunnen worden verzilverd bij Partner, door een omstandigheid die geheel buiten de macht van Platform Agrotoerisme gelegen is (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend het staken van  de bedrijfsactiviteiten van Partner door een faillissement, surseance van betaling, toepasselijkheid van een schuldsaneringsregeling of intrekken van een vergunning), en heeft Platform Agrotoerisme het door jou betaalde bedrag reeds doorbetaald aan Partner, dan kun je bij Platform Agrotoerisme geen aanspraak maken op terugbetaling van het door jou aan Platform Agrotoerisme betaalde bedrag.
3. Zodra het voor Platform Agrotoerisme blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmachtsituatie of zodra de overmachtsituatie langer dan zes weken aanhoudt of zal aanhouden, heeft ieder der partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Klachtenregeling
1. Indien je een klacht hebt over de diensten of over de Vouchers die worden geleverd door Platform Agrotoerisme, dan dien je deze klacht in te dienen middels een brief gericht aan: Coöperatie Platform Agrotoerisme U.A., 5928 RC, Venlo aan de Villafloraweg 1of per e-mail aan de klantenservice van Platform Agrotoerisme: klantenservice@limburgsmaaktjebeter.nl.
2. Je ontvangt geen schriftelijke ontvangstbevestiging van je klacht.
3. Platform Agrotoerisme zal binnen 14 dagen reageren op je klacht. 
4. Klachten over de gekochte diensten of producten van Partner dienen direct gemeld te worden aan Partner, nu Platform Agrotoerisme geen partij is in deze overeenkomst.

Artikel 12. Sharing is caring 
1. Indien je een Voucher koopt en ervoor zorgt dat deze Voucher gekocht wordt door drie (3) medegebruikers, dan ontvang je het aankoopbedrag voor je eigen Voucher terug, in die zin dat het volledige aankoopbedrag van één (1) Voucher dan omgezet zal worden naar een tegoed op je account. Dit tegoed kan enkel gebruikt worden voor toekomstige aankopen en zal nimmer worden teruggestort op een bankrekening, dan wel op andere wijze uitgekeerd worden.
2. Betreft de deal een zgn. 'multideal' dan wordt enkel het aankoopbedrag van de goedkoopste multideal omgezet naar een tegoed op je account.’
3. Sharing is caring wordt alleen toegekend als de 3 aankopen gedaan zijn door een andere gebruiker middels een ander IP-adres én een ander bankrekeningnummer.

Artikel 13. Saldo en recruitment Bonus
1. Indien Klant een Voucher koopt en ervoor zorgt dat een nieuwe gebruiker via een door Klant gedeelde link een andere voucher aankoopt, dan ontvang je hiervoor (5) vijf euro, in die zin dat deze bonus dan omgezet zal worden naar een tegoed op je account. Dit tegoed kan enkel gebruikt worden voor toekomstige aankopen en zal nimmer worden teruggestort op een bankrekening, dan wel op andere wijze uitgekeerd worden.
2. Betreft de aankoop van de nieuwe gebruiker een zelfde Voucher voor dezelfde deal als Klant heeft aangekocht, dan wordt de Recruitment Bonus niet uitgekeerd maar telt de aankoop mee voor de Sharing is caring bonus zoals beschreven in Artikel 13.
3. Bij een saldotegoed dient bij vouchers met een aankoopbedrag van 5 euro of kleiner ten minste 2 vouchers aangekocht te worden. 
4. Bij een saldotegoed dient bij een voucher met een aankoopbedrag van 3,50 euro of kleiner ten minste 3 vouchers aangekocht te worden.
5. Bij een saldotegoed is het niet mogelijk om een voucher aan te kopen van 1 euro. 
6. Bij een saldotegoed wordt altijd het oudste tegoed als eerst verrekend.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze 
1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de Overeenkomst.
2. Geschillen tussen Klant en Platform Agrotoerisme zullen in eerste instantie getracht te worden opgelost door onderling overleg, echter wanneer dit niet tot een oplossing leidt, zullen geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond.